Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Είστε εδώ

Όροι Χρήσης

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η ιστοσελίδα www.visitikaria.gr αποτελεί διαδικτυακό τουριστικό οδηγό της επιχείρισης Visit Ikaria (στο εξής «η Εταιρεία»), που εδρεύει στην Ικαρία και έχει τηλ.: 6987591830 και e-mail: info@visitikaria.gr.              

Η είσοδος και η περιήγηση στον ιστότοπο www.visitikaria.gr καθώς και η χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, προϋποθέτει την προηγούμενη ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και συμμόρφωση με αυτούς. Κάθε χρήστης που επισκέπτεται την ιστοσελίδα www.visitikaria.gr, υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά του παρόντες όρους χρήσης και σε περίπτωση που διαφωνεί με αυτούς οφείλει να απόσχει από περαιτέρω περιήγηση και από κάθε χρήση παρεχόμενων υπηρεσιών, άλλως αναγνωρίζει αυτόματα ότι διάβασε τους παρόντες όρους χρήσης, συναινεί ανεπιφύλακτα σε αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων όρων χρήσης, δε συνεπιφέρει την ακυρότητα και των λοιπών, οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν δεσμευτική ισχύ. Ομοίως, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε των παρόντων όρων καταστεί αντίθετος προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του διαδικτυακού τόπου www.visitikaria.gr διέπεται από ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, οι ειδικότεροι όροι θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες, εκτός των περιπτώσεων συγκρούσεως οπότε θα υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναθεωρεί μονομερώς, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, τους παρόντες όρους χρήσης, στα πλαίσια του νόμου, των συναλλακτικών ηθών και της εμπορικής της πρακτικής.

 Για τυχόν απορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τον ιστότοπο www.visitikaria.gr και τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Εταιρεία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Στον επισκέπτη του ιστοτόπου www.visitikaria.gr και για όσο χρόνο αυτό βρίσκεται σε λειτουργία, παρέχεται ένα περιορισμένο, μη αποκλειστικό, προσωπικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης σχετικά με τις διαθέσιμες ιστοσελίδες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ιστοτόπου. Το ανωτέρω δικαίωμα παρέχει στους χρήστες μόνο τις απολύτως αναγκαίες εξουσίες, που επιτρέπουν τη χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου www.visitikaria.gr, σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και το νόμο, και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την σωστή και ομαλή λειτουργία αυτού. Το δικαίωμα πρόσβασης δεν καλύπτει την περιήγηση σε σελίδες ή πληροφορίες του ιστοτόπου www.visitikaria.gr, που δεν είναι προσβάσιμες για το μέσο χρήστη, μέσω της συνήθους διαδικασίας διαδικτυακής πλοήγησης.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη, για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο και κατά τη διάρκεια αυτής, που οφείλονται στη λειτουργία ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής.

Δικαίωμα πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο www.visitikaria.gr και χρήσης των υπηρεσιών αυτού, παρέχεται αποκλειστικά σε ενήλικες με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Απαγορεύεται σε ανηλίκους η χρήση της ιστοσελίδας, χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, από άτομα που δεν πληρούν τις ανωτέρω ιδιότητες, καθώς δε διαθέτει καμία τεχνική δυνατότητα ελέγχου της ταυτότητας των χρηστών.

 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία της ιστοσελίδας www.visitikaria.gr ή να μεταφέρει αυτή σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ενημέρωση του παρόντος ιστοτόπου.

3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λ.π.), και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ιστοτόπου www.visitikaria.gr διατίθενται  από την Εταιρεία "όπως ακριβώς έχουν", η δε Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ρητή ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνεπαγόμενη ως προς αυτά. H Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή επιμέλεια να διασφαλίσει την ακρίβεια, την ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα www.visitikaria.gr. Παρ’ όλα αυτά η Εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών και επιλογών, ούτε των συνεπαγόμενων αποτελεσμάτων τους. Ομοίως στα πλαίσια της καλής πίστης, η Εταιρεία δε δεσμεύεται, ούτε ευθύνεται καθοιονδήποτε τρόπο, εξαιτίας τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, λόγω εσφαλμένης απεικόνισης των προβαλλόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, που οφείλονται στον εξοπλισμό του χρήστη ή λόγω εσφαλμένων πληροφοριών, που έχουν προκύψει ακούσια ή οφείλονται σε τυχόν παραβίαση της ασφάλειας της ιστοσελίδας, σε αθέμιτη παρέμβαση τρίτου ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

Τυχόν σύνδεσμοι (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, που υπάρχουν στο www.visitikaria.gr, επιτρέπουν στους χρήστες αφού εξέλθουν από το την ιστοσελίδα www.visitikaria.gr, να πλοηγηθούν στις ιστοσελίδες τρίτων, προς τις οποίες παραπέμπουν οι σύνδεσμοι. Η Εταιρεία δε σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τις ιστοσελίδες στις οποίες παραπέμπουν οι σύνδεσμοι του ιστοτόπου της, ούτε ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών αυτών. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο προς διευκόλυνση των επισκεπτών του ιστοτόπου www.visitikaria.gr, χωρίς σε καμία περίπτωση να υποδηλώνουν έγκριση της Εταιρείας των ιστοσελίδων προς τις οποίες κατευθύνουν, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη.

Ομοίως, μέσω της ιστοσελίδας www.visitikaria.gr προβάλλονται προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τις οποίες η Εταιρεία δε σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ούτε ελέγχει της διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο και την πληρότητα τους. Κάθε πληροφορία (κείμενα, φωτογραφίες, στοιχεία επικοινωνίας, τιμοκατάλογοι, ωράρια κλπ) που αφορά τόσο τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προβαλλόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και τη σωστή περιγραφή αυτών όσο και την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν την προβαλλόμενη επιχείρηση και τα από αυτήν παρεχόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες, παρέχονται από τις προβαλλόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι οι αποκλειστικοί δικαιούχοι αυτών και φέρουν εξολοκλήρου την ευθύνη για την ορθότητα και την ακρίβεια αυτών.

Το www.visitikaria.gr παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να αποστέλλει προς τις προβαλλόμενες επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων «ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ''. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, ο χρήστης έχει δυνατότητα, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία, να αποστείλει απευθείας στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση ερώτημα ως προς τη διαθεσιμότητα καταλυμάτων σύμφωνα με τις ειδικότερες ανάγκες του. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται χωρίς καμία μεσολάβηση της Εταιρείας, η δε ενημέρωση ως προς τη διαθεσιμότητα καταλυμάτων και τους ειδικότερους όρους των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και για την πραγματοποίηση της τελικής κράτησης αυτών, γίνεται κατόπιν απευθείας συνεννόησης μεταξύ του χρήστη και της τρίτης επιχείρησης, χωρίς η Εταιρεία να παρέχει την παραμικρή συνδρομή και χωρίς δική της οποιαδήποτε ευθύνη.

Τέλος οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα, χρησιμοποιώντας το προφίλ τους στο Facebook, να αναρτούν σχόλια στο κάτω από τις καταχωρήσεις του www.visitikaria.gr. Η Εταιρεία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τα σχόλια που αναρτώνται από τους χρήστες, ακόμα και στην περίπτωση που αυτά κριθεί ότι έχουν προσβλητικό, συκοφαντικό ή άλλως παράνομο περιεχόμενο, λόγω πρακτικής αδυναμίας προληπτικού ελέγχου του συνόλου των αναρτώμενων σχολίων. Παρ’ όλα αυτά η Εταιρεία διατηρεί απεριόριστο δικαίωμα να διαγράφει σχόλια χρηστών κατά την κρίση της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση.

Σε περίπτωση που τρίτος θεωρεί ότι καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσβάλλεται από σχόλια χρηστών ή από άλλο περιεχόμενο που είναι αναρτημένο στο  www.visitikaria.gr οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας, προκειμένου η τελευταία να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη διακοπή της προσβολής.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Η περιήγηση στον ιστότοπο www.visitikaria.gr και η χρήση των, μέσω αυτού, παρεχόμενων υπηρεσιών, επιτρέπεται να γίνεται μόνο για τους σκοπούς που η Εταιρεία τον προορίζει, ήτοι ως διαδικτυακό τουριστικό οδηγό. Οποιαδήποτε χρήση του ιστοτόπου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης και να μην περιορίζει ή παρεμποδίζει τη χρήση του ιστοτόπου αυτού από τρίτους ούτε την κανονική εκμετάλλευση αυτού από την Εταιρεία. Κάθε χρήστης του www.visitikaria.gr οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλήψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη, δυσλειτουργία ή οποιονδήποτε κίνδυνο στον ιστότοπο και στις μέσω αυτού παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους χρήστες.

Οι χρήστες του www.visitikaria.gr οφείλουν να απέχουν από την ανάρτηση και δημοσίευση σχολίων και λοιπού περιεχομένου, που είναι δυνατόν να προσβάλει την τιμή, την υπόληψη, την προσωπικότητα, τη δημόσια εικόνα ή την περιουσία τρίτων ή που είναι καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο παράνομο.

Ο χρήστης που προβαίνει σε ανάρτηση περιεχομένου της προηγούμενης παραγράφου φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τις σχετικές αναρτήσεις, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα την υποχρέωση, να αποκαταστήσει κάθε τυχόν ζημία, όχι μόνο του προσβαλλόμενου τρίτου αλλά και της Εταιρείας, σε περίπτωση που η τελευταία εμπλακεί σε δικαστικές διαδικασίες ή τυχόν κληθεί να καταβάλει αποζημιώσεις σε τρίτους, εξαιτίας των προαναφερθέντων αναρτήσεων του χρήστη.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο διαδικτυακός τόπος www.visitikaria.gr, αποτελεί επίσημο ιστότοπο της Εταιρείας. Κάθε εμπορικό σήμα και διακριτικό γνώρισμα που περιέχεται στην ιστοσελίδα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας προστατευόμενο από το νόμο, πλην αυτών που χρησιμοποιούνται σε σχέση με προβαλλόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, για να προσδιορίσουν την προέλευση αυτών, τα οποία ανήκουν στους αντίστοιχους δικαιούχους. Ομοίως, η Εταιρεία είναι δικαιούχος του ονόματος χώρου (domain name) www.visitikaria.gr, όπου φιλοξενείται ο ιστότοπος και ο διαδικτυακός τουριστικός οδηγός αυτής.

Πλην του επιμέρους περιεχομένου, που αφορά διατιθέμενα προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων, και που διακρίνεται από τα σήματα και τα διακριτικά γνωρίσματα αυτών αλλά και των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), η ιστοσελίδα www.visitikaria.gr στο σύνολό της, καθώς και κάθε περιεχόμενο στοιχείο αυτής, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών, ηλεκτρονικών αρχείων, όπως και ο συνολικός διασχηματισμός όλων των ανωτέρω στοιχείων και η μορφοποίηση αυτών, αποτελούν  πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας. Απαγορεύεται ρητά κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. 

Η ανωτέρω απαγόρευση δεν καταλαμβάνει την προσωρινή αυτοματοποιημένη αναπαραγωγή, που διενεργείται κατά τη διαδικασία πλοήγησης του χρήστη στην ιστοσελίδα www.visitikaria.gr ή αντίγραφα που τυχόν αποστέλλονται από την ίδια την Εταιρεία στο χρήστη κατά την παροχή των υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης δεν αναπαράγει, δε διανέμει, δεν παρουσιάζει δημόσια ούτε με άλλο τρόπο χρησιμοποιεί αυτά, ούτε τα τροποποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο και διατηρεί πάντοτε τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά, βιομηχανικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

Η  εμφάνιση του ανωτέρω, προστατευμένου από το νόμο, περιεχομένου στο διαδικτυακό τόπο  www.visitikaria.gr, δε συνιστά κατά κανένα τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης αυτών, ούτε θα πρέπει να ερμηνεύεται ως τέτοια.

6. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ E-MAIL (NEWSLETTER)

Μέσω του www.visitikaria.gr, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να καταχωρεί τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, προκειμένου να λαμβάνει ενημερωτικά e-mail (newsletter) από την Εταιρεία. Για την εγγραφή στην υπηρεσία newsletter ο χρήστης καταχωρεί μόνο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία επιθυμεί να λαμβάνει τα ενημερωτικά e-mail, χωρίς να απαιτείται ταυτόχρονη καταχώρηση του ονόματος του και χωρίς να υπάρχει δυνατότητα συσχέτισης μεταξύ των καταχωρημένων διευθύνσεων και των χρηστών, ούτε κατ’ επέκταση δυνατότητα προσδιορισμού των τελευταίων. Οι για το σκοπό αυτό καταχωρημένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δε χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία για κανένα άλλο σκοπό ούτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Η αποστολή των ενημερωτικών e-mail γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 3471/2006 και στον χρήστη παρέχεται ανά πάσα στιγμή η δυνατότητα να διακόψει την αλληλογραφία αυτή.

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την περιήγηση στον ιστότοπο www.visitikaria.gr, δεν απαιτείται εγγραφή ούτε καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων των χρηστών.

Ο επισκέπτης/χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στον ιστότοπο www.visitikaria.gr θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία στα αναφερόμενα στην αρχή των παρόντων όρων χρήσεις στοιχεία επικοινωνίας, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενες στον ιστότοπο www.visitikaria.gr επιχειρήσεις κατά τις συναλλαγές τους με τους χρήστες.

Στον ιστότοπο www.visitikaria.gr περιλαμβάνονται links προς άλλες ιστοσελίδες οι οποίες όπως προαναφέρθηκε ελέγχονται από τρίτους και όχι από την Εταιρεία η οποία δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Η διεύθυνση IP, μέσω της οποίας οι χρήστες επικοινωνούν διαδικτυακά με το www.visitikaria.gr, αξιοποιείται αποκλειστικά για τη συγκέντρωση τεχνικών – στατιστικών πληροφοριών.

Προκειμένου να είναι δυνατή η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και για τη βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης σχετικά με κάποιες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον ιστότοπο www.visitikaria.gr, χρησιμοποιούνται cookies, κατά τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο επόμενο άρθρο των παρόντων όρων χρήσης.

Κατά την συμπλήρωση της «φόρμας κράτησης» για τα προβαλλόμενα καταλύματα μέσω του www.visitikaria.gr, ζητείται από τους χρήστες η καταχώρηση προσωπικών δεδομένων, που τους αφορούν, και ειδικότερα: ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο, χώρα, πόλη, αριθμός ενηλίκων και ανηλίκων ατόμων για τα οποία ζητείται η κράτηση καθώς και η ημέρα άφιξης στο κατάλυμα και αναχώρησης από αυτό. Οι πληροφορίες αυτές, που δεν υπόκεινται σε κανενός είδους επεξεργασία από την Εταιρεία, προωθούνται απευθείας προς την ενδιαφερόμενη επιχείρηση προς την οποία απευθύνονται ενώ ταυτόχρονα περιορίζονται στις απαραίτητες για την παροχή της περιγραφόμενης υπηρεσίας και χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις των Ν. 2472/1997 και 3471/2006 όπως κάθε φορά ισχύουν.

Υπεύθυνη επεξεργασίας για τις ανάγκες του Ν. 2472/1997, είναι η Εταιρεία, της οποίας τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται στην αρχή των παρόντων όρων χρήσης και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τους Χρυσάνθη Ζούβα και Ζαχαρία Ζήζη.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.visitikaria.gr, διαθέτουν, σύμφωνα με το Ν. 2472/1997, τα ακόλουθα δικαιώματα:

Α. Δικαίωμα Ενημέρωσης.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, κατά το στάδιο της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να ενημερώνει με τρόπο πρόσφορο και σαφή το υποκείμενο για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:

  1.  την ταυτότητά του και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου του
  2. το σκοπό της επεξεργασίας
  3. τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων
  4. την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης

Β. Δικαίωμα Πρόσβασης.

Καθένας έχει δικαίωμα να ζητά να του απαντηθεί εγγράφως, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες:

  1. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους.
  2. Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών
  3. Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του.
  4. Τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.
  5. Κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των δεδομένων και
  6. Την κοινοποίηση σε τρίτους, στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα, κάθε διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης (κλειδώματος) που διενεργείται σύμφωνα με την περίπτωση (v), εφόσον τούτο δεν είναι αδύνατον ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες.

Το δικαίωμα πρόσβασης μπορεί να ασκείται από το υποκείμενο των δεδομένων και με τη συνδρομή ειδικού.

Το δικαίωμα πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης, ασκούνται με την υποβολή της σχετικής αίτησης στον υπεύθυνο της επεξεργασίας και ταυτόχρονη καταβολή χρηματικού ποσού, το ύψος του οποίου, ο τρόπος καταβολής του και κάθε άλλο συναφές ζήτημα ρυθμίζονται με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Το ποσό αυτό επιστρέφεται στον αιτούντα εάν το αίτημα διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων κριθεί βάσιμο είτε από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας είτε από την Αρχή, σε περίπτωση προσφυγής του σ' αυτήν. Ο υπεύθυνος έχει υποχρέωση στην περίπτωση αυτή να χορηγήσει στον αιτούντα, χωρίς καθυστέρηση δωρεάν και σε γλώσσα κατανοητή, αντίγραφο του διορθωμένου μέρους της επεξεργασίας που τον αφορά.

Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών ή εάν η απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή. Στην περίπτωση κατά την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας αρνηθεί να ικανοποιήσει το αίτημα του ενδιαφερόμενου, κοινοποιεί την απάντησή του στην Αρχή και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ότι μπορεί να προσφύγει σε αυτήν.

Γ. Δικαίωμα Αντίρρησης.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν. Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως επί των αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Στην απάντησή του οφείλει να ενημερώσει το υποκείμενο για τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή, ενδεχομένως, για τους λόγους που δεν ικανοποίησε το αίτημα. Η απάντηση σε περίπτωση απόρριψης των αντιρρήσεων πρέπει να κοινοποιείται και στην Αρχή.

Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει εμπροθέσμως ή η απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή και να ζητήσει την εξέταση των αντιρρήσεών του. Εάν η Αρχή πιθανολογήσει ότι οι αντιρρήσεις είναι εύλογες και ότι συντρέχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης του υποκειμένου από την συνέχιση της επεξεργασίας, μπορεί να επιβάλλει την άμεση αναστολή της επεξεργασίας έως ότου εκδώσει οριστική απόφαση επί των αντιρρήσεων.

Καθένας έχει δικαίωμα να δηλώσει στην Αρχή ότι δεδομένα που τον αφορούν δεν επιθυμεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από οποιονδήποτε, για λόγους προώθησης πωλήσεως αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως. Η Αρχή τηρεί μητρώο με τα στοιχεία ταυτότητας των ανωτέρω. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των σχετικών αρχείων έχουν την υποχρέωση να συμβουλεύονται πριν από κάθε επεξεργασία το εν λόγω μητρώο και να διαγράφουν από το αρχείο τους τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής.

Η τήρηση της ανωτέρω, καθορισμένης από το νόμο, διαδικασίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, πριν από κάθε περαιτέρω ενέργεια ενώπιον κάθε δημόσιας ή δικαστικής αρχής σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

8. Πολιτική Cookies

Για τη βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης σχετικά με κάποιες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον ιστότοπο www.visitikaria.gr, χρησιμοποιούνται cookies, τα οποία στέλνονται στο πρόγραμμα πλοήγησης των χρηστών από τους διαδικτυακούς server του ιστοτόπου www.visitikaria.gr και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του κάθε χρήστη, προκειμένου να επιτρέπουν τη σε δεύτερο χρόνο ταυτοποίησή τους, εφόσον έχουν ήδη επισκεφθεί την ιστοσελίδα, προκειμένου να διευκολύνουν την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες της εταιρείας και τις επιμέρους εσωτερικές ιστοσελίδες του ιστοτόπου, μέσω της απομνημόνευσης επιλογών, ρυθμίσεων και διαδρομών πλοήγησης.

Cookies δύνανται, επίσης, να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία και από τρίτους, συμπεριλαμβανομένης και της Google μέσω υπηρεσιών της τελευταίας (Google Analytics), για στατιστικούς σκοπούς (μέτρηση και ποιοτική ανάλυση επισκεψιμότητας, διάγνωση λογισμικού και συσκευής που χρησιμοποιεί ο χρήστης κλπ). Ο χρήστης δύναται να αποτρέψει την χρήση τέτοιων cookies ή να καθορίσει τις επιμέρους ρυθμίσεις αυτών, μέσω των επιλογών της Google.

Ομοίως, ο ιστότοπος www.visitikaria.gr ενσωματώνει λειτουργίες που παρέχονται από τρίτους, για τις οποίες λειτουργίες χρησιμοποιούνται cookies από τους αντίστοιχους παρόχους των σχετικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, στο www.visitikaria.gr ενσωματώνονται λειτουργίες από τις ακόλουθες υπηρεσίες, που χρησιμοποιούν cookies σύμφωνα με την αντίστοιχη πολιτική τους, όπως αυτή αναφέρεται στους αντίστοιχους σχετικούς συνδέσμους:

Οι λειτουργίες των ανωτέρω υπηρεσιών τρίτων, είναι δυνατόν να έχουν επίδραση στα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτικότητα των χρηστών, ανάλογα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που οι τελευταίοι έχουν επιλέξει στις αντίστοιχες υπηρεσίες.

Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους ανωτέρω σκοπούς, χωρίς να λαμβάνουν περαιτέρω πληροφορίες ως προς την ταυτότητα του χρήστη ή άλλων δεδομένων του.

Τέλος, ο ιστότοπος www.visitikaria.gr σε συνεργασία με τρίτες ενδιάμεσες εταιρείες (π.χ. Linkwise), χρησιμοποιεί cookies για διαφημιστικούς σκοπούς (affiliate marketing, remarketing, display advertising κλπ). Για τους σκοπούς αυτούς τα cookies αποδίδουν στον browser του χρήστη έναν τυχαίο μοναδικό αριθμό (tracking ID) ο οποίος επιτρέπει το συσχετισμό των ανωτέρω υπηρεσιών με τον αντίστοιχο tracking ID. Για τους ανωτέρω σκοπούς, οι μόνες σχετικές με το χρήστη πληροφορίες που αποθηκεύονται από το www.visitikaria.gr είναι η IP και το User Agent του τελευταίου. Οι ανωτέρω αποθηκευμένες πληροφορίες, παραμένουν αντιστοιχισμένες μόνο με το τυχαίο tracking ID, χωρίς περιέχουν ή να αφορούν τα πραγματικά στοιχεία του χρήστη και χωρίς να χρησιμοποιούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο για την περαιτέρω ταυτοποίηση αυτού.

Ο χρήστης του www.visitikaria.gr, σε περίπτωση που επιθυμεί να πλοηγηθεί στον ιστότοπο χωρίς να γίνεται χρήση cookies έχει την τεχνική δυνατότητα να ρυθμίσει ανάλογα τον υπολογιστή του, ώστε να αποκλείονται τα cookies. Σε περίπτωση αποκλεισμού των cookies, οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ενδέχεται να μην έχουν πλήρη πρόσβαση στο σύνολο του περιεχομένου και τις υπηρεσίες του www.visitikaria.gr ή να στερηθούν επιπλέον δυνατότητες, επιλογές ή διευκολύνσεις που είναι δυνατόν να παρέχονται μόνο κατόπιν ταυτοποίησης μέσω cookies.

Κατά την αρχική επίσκεψη του χρήστη στον ιστότοπο www.visitikaria.gr εμφανίζεται αναδυόμενη ειδοποίηση με την οποία ο χρήστης ενημερώνεται ότι: «Ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής εμπειρίας πλοήγησης. Η συνέχιση της πλοήγησης στο www.visitikaria.gr προϋποθέτει συναίνεση στην Πολιτική Cookies και στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας». Στην ανωτέρω ειδοποίηση ο χρήστης παραπέμπεται μέσω αντίστοιχων ενεργών συνδέσμων στην Πολιτική Cookies και τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας. Η παρά την ανωτέρω ειδοποίηση εξακολούθηση της πλοήγησης στην ιστοσελίδα, αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης έλαβε γνώση της Πολιτικής Cookies και των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας, συνεπάγεται την αποδοχή τους εκ μέρους του χρήστη, και απαλλάσσει την εταιρεία από οποιαδήποτε ευθύνη για τους λόγους που περιλαμβάνονται σ’ αυτούς.

9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας www.visitikaria.gr ή τις μέσω αυτής παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικά με την Εταιρεία, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρεία, στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας, για την άμεση διευθέτηση αυτού. 

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Για κάθε διαφορά που απορρέει από τη χρήση της ιστοσελίδας www.visitikaria.gr και των μέσω αυτής παρεχομένων υπηρεσιών, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια των Αθηνών.